Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

Dịch vụ nổi bật

Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Iphone 4

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

320.000 đ
Đặt Ngay
Thay Màn Hình Điện Thoại Samsung Galaxy

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

650.000 đ
Đặt Ngay
Thay màn hình Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

880.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kiếng Điện Thoại Lấy Ngay

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

250.000 đ
Đặt Ngay
Ép Kính Điện Thoại Iphone 7s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 6s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 7

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

300.000 đ
Đặt Ngay
Thay Pin Điện Thoại Iphone 5s

Bảo Hành 3 Tháng

Tặng Miếng Dán Cường Lực

200.000 đ
Đặt Ngay
Tặng miếng dán cường lực iPhone khi bảo hành, sửa chữa iPhone

Tặng miếng dán cường lực iPhone khi bảo hành, sửa...

Từ ngày 25/3 đến hết 31/5/2018, khi khách hàng đến với Luyến Quang để sử dụng dịch vụ...

(11/05/2018)
Cách kiểm tra độ chai pin trên một số máy Samsung mà không cần root

Cách kiểm tra độ chai pin trên một số máy Samsung mà...

Đối với người dùng iPhone, iPad việc kiểm tra độ chai pin và số lần sạc thì quá dễ dàng....

(11/05/2018)
Những thói quen xấu khi sử dụng sẽ gây hại đến iPhone của bạn

Những thói quen xấu khi sử dụng sẽ gây hại đến...

Nhiều người dùng iPhone thường có thói quen xấu khi sử dụng mà họ không nhận ra. Bạn đã sử...

(11/05/2018)
Thay Pin iPhone 6s trong 5 phút thử thách dành cho KTV Luyến Quang

Thay Pin iPhone 6s trong 5 phút thử thách dành cho KTV Luyến...

Chiếc iPhone 6s của anh Hoàng, đến Luyến Quang mobile vào lúc 18h50, theo như thời gian làm việc...

(11/05/2018)
Sửa iPhone 6s vô nước mất nguồn

Sửa iPhone 6s vô nước mất nguồn

Chiếc iPhone 6s của chị Trang . Đến Luyến Quang trong quá trình mất nguồn do rớt vào nước.

(11/05/2018)
Điện thoại hư hỏng cho biết bạn cần gì để thành công hơn trong năm 2018

Điện thoại hư hỏng cho biết bạn cần gì để thành...

Điện thoại hư hỏng, gặp lỗi,.. là chuyện mà ai cũng từng gặp qua một lần trong đời. Tuy...

(11/05/2018)

0987828741